Snel zoeken

Disclaimer / Privacy Statement

Strictly People doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

Recht op inzage

U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Strictly People geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen.

Doel van de gegevensverzameling

Strictly People kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over Strictly People of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Strictly People zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van Strictly People wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder.

De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Strictly People geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers. Onze consultants zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten. U wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature. Overigens kan Strictly People niet garanderen dat een opdrachtgever de door u verstrekte informatie opvraagt, u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan uw eigen carrièrewensen voldoet.

Strictly People verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Strictly People registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

Gegevensverzameling

Strictly People geeft u de mogelijkheid uw curriculum vitae aan haar te zenden. Op deze wijze kan Strictly People uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf en aan Strictly People.

Indien u gebruik maakt van de sollicitatieoptie met onze LinkedIn koppeling, is uw LinkedIn profiel de basis van uw sollicitatie. De LinkedIn velden zoals werkervaring en opleiding worden dan doorgestuurd als onderdeel van uw sollicitatie. U kunt zelf instellen voor welke duur uw LinkedIn profiel gekoppeld wordt aan onze database. Dit kan in het LinkedIn scherm, waarbij u LinkedIn toestaat connectie met de Strictly People database te maken.

Recht op correctie

U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden. U kunt de mail van Strictly People beëindigen door een e-mail te sturen naar Strictly People. Uw naam wordt dan binnen één werkdag verwijderd uit onze database.

Indien u gebruik maakt van de koppeling met uw LinkedIn profiel,worden alle wijzigingen die u hierin aanbrengt, doorgezet in onze database zolang u ons daarvoor geautoriseerd heeft. Deze autorisatie kunt u wijzigen in uw LinkedIn account, onder ‘Settings’ en dan ‘Authorized Applications’. Hier vindt u onze website wanneer u ons ooit bij sollicitatie via LinkedIn geautoriseerd heeft.

Recht op verzet

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Strictly People beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar Strictly People.

Meldingsplicht Strictly People

De verwerking van de gegevens wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Strictly People houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling, privacy beleid en de ethische gedragscode van Strictly People.

Veranderingen in het Privacy Beleid/Ethische gedragscode

Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid, of de ethische gedragscode worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben. Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid. Als u vragen heeft over het privacy beleid van Strictly People, stuurt u dan een e-mail naar webmaster@strictlypeople.nl.

Disclaimer

De informatie op www.strictlypeople.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Strictly People. Strictly People besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.strictlypeople.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Strictly People kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.strictlypeople.nl . Het is mogelijk dat via de internetsite van Strictly People toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Strictly People kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.